Księgowość, a rachunkowość

W używanym na co dzień języku korzysta się zwykle z wielu nazw stosowanych zamiennie. Zdarza się, że zastępowane sobą wyrazy są swymi synonimami. W grę wchodzi jednak także sytuacja, w której określenia dotyczą zbliżonych do siebie pod względem znaczeniowym kwestii, jednak mają nieco inne znaczenie. Dopóki stosuje się je w wypowiedziach niewymagających szczególnej precyzji, nie stanowi to na ogół problemu. Zupełnie inaczej stanie się wówczas, gdy chodzi np. o dokumenty urzędowe, dokładne oznaczenie oferty biznesowej czy wystawienie faktury. Dobrym przykładem mogą tu być wyrazy „księgowość” i „rachunkowość”, pojawiające się np. kontekście usług świadczonych przez biuro księgowe. W Tarnowie działalnością taką zajmuje się firma Biuro Rachunkowe Grzegorza Abrama. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na ten temat.

Na czym polega księgowość?

Księgowość to termin, który oznacza zajmowanie się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz wypełnianiem obowiązków formalnych, jakie się z tym wiążą. Chodzi tu więc przede wszystkim o rejestrowanie zdarzeń gospodarczych przez odnotowywanie na podstawie dowodów księgowych faktu ich wystąpienia w sposób zgodny z rodzajem wykorzystywanej dokumentacji, a co za tym idzie regułami umieszczania w niej poszczególnych zapisów. W ramach zadań księgowości znajduje się też przygotowywanie niezbędnych zestawień, a zwłaszcza sporządzanie bilansu i rachunku wyników. Księgowość to z reguły konieczność obsługi ksiąg handlowych, co pociąga za sobą opracowanie planu kont, założenie i prowadzenie księgi głównej, księgi pomocniczej oraz dziennika, jak też inwentarza. Nie obejdzie się bez zestawienia sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Tam, gdzie możliwa jest księgowość uproszczona, trzeba dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo ewidencji na potrzeby podatku zryczałtowanego.

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość to pojęcie, którego znaczenie jest szersze niż w przypadku księgowości. Oznacza ono zajmowanie się wszystkimi zadaniami związanymi z przygotowywaniem zapisów księgowych, zestawianiem, analizą oraz wykorzystaniem danych księgowych do zarządzania przedsiębiorstwem, a także podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

 

koncepcja nieruchomości