Elementy ksiąg rachunkowych

Każdy podmiot zajmujący się działalnością gospodarczą musi wywiązywać się z obowiązków formalno-prawnych nakładanych przez istniejące przepisy. Jednymi z najważniejszych z nich będą prawidłowe rejestrowanie wszystkich transakcji i innych zdarzeń, w jakich uczestniczy przedsiębiorstwo od uiszczania składek po wypłatę wynagrodzeń oraz rzetelne i własciwe naliczanie, a następnie odprowadzanie zobowiązań podatkowych. W tym celu niezbędne okazuje się prowadzenie ksiąg rachunkowych. W Tarnowie usługami związanymi z księgowością oraz obsługą kadrowo-płacową firmy zajmuje się firma Grzegorza Abrama, oferująca również doradztwo gospodarcze, finansowe i podatkowe. Przekonajmy się, co wchodzi w zakres sporządzanej dokumentacji księgowej.

Jak wygląda dokumentacja przy pełnej księgowości?

Firmy, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, muszą przygotować odpowiedni plan kont, a także rejestrować zdarzenia gospodarcze przy pomocy tzw. księgi głównej. Są one zapisywane chronologicznie w dzienniku. Informacje trafiają też do księgi pomocniczej, gdzie zbierane są dane o rozliczeniach dodatkowych. Potrzebne jest także zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Częścią dokumentacji będzie ponadto inwentarz, czyli wykaz wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa. Podmioty prowadzące pełną księgowość są zobowiązane do sporządzania na koniec roku obrachunkowego sprawozdań finansowych. Będzie to rachunek zysków i strat oraz bilans. W niektórych przypadkach podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta.

Jaka dokumentacja towarzyszy księgowości uproszczonej?

Przy księgowości uproszczonej dokumentacja zwykle składa się z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Część podmiotów objętych podatkiem zryczałtowanym prowadzi jednak jedynie ewidencję przychodów.

 

raport księgowy